ന്യൂസ് ഫ്ലാഷ്

--
--

കലോത്സവം 2019 റിസല്‍റ്റുകള്‍

Category: 7 comments

കലോത്സവം 2018 റിസല്‍റ്റുകള്‍

Category: 0 comments

ശാസ്‌ത്രോത്സവം 2018 റിസല്‍റ്റുകള്‍

  1. പ്രവൃത്തിപരിചയമേള    Results   OverAll
  2. ഗണിതശാസ്ത്രമേള        Results   OverAll
  3. ശാസ്ത്രമേള                Results   OverAll
  4. സാമൂഹ്യശാസ്ത്രമേള      Results   OverAll
  5. ഐ.ടി. മേള             Results   OverAll
Category: 0 comments

കലോത്സവം 2017 റിസല്‍റ്റുകള്‍

Category: 0 comments

ശാസ്‌ത്രോത്സവം 2017 റിസല്‍റ്റുകള്‍


  1. പ്രവൃത്തിപരിചയമേള    Results   OverAll
  2. ഗണിതശാസ്ത്രമേള        Results   OverAll
  3. ശാസ്ത്രമേള                Results   OverAll
  4. സാമൂഹ്യശാസ്ത്രമേള      Results   OverAll
  5. ഐ.ടി. മേള             Results   OverAll
Category: 3 comments

ഊര്‍ജോത്സവം 2016 മത്സരഫലങ്ങള്‍

ഊര്‍ജോത്സവം 2016 മത്സരഫലങ്ങള്‍

Category: 1 comments

Kalolsavam 2016 Final Results

Category: 0 comments