ന്യൂസ് ഫ്ലാഷ്

--
--

കുറവിലങ്ങാട് ഉപജില്ല സ്കൂള്‍ കലോത്സവം 2014-15 - @ ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ്. പെരുവ

Category: 0 comments

Time Shedule and Vennue Allotement for Dist. WorkExperience Fair

13-11-2014

St.Mary's H.S.S. Kidangoor

On the Spot Competitions

Aided UPS Kidangoor

On the Spot Competitions
(Items
Agarbathi Making
Wood Work
Wood Carving
Metal Engraving
Sheet Metal Work
Coconut Shell Work
Book Binding
Coir Door Mat Making)

GLPS Kidangoor

RMSA Stall - Vilpanamela (Products made by students)


14-11-2014
GLPS Kidangoor

Exhibition Competition
RMSA Stall - Vilpanamela (Products made by students)

Category: 0 comments

Time Shedule and Vennue Allotement for Dist. ScienceFair

District  Science  Fair 
Time Schedule 
12 / 11 / 2014
Venue : East  BRC Kottayam 
(Near D D E OFFICE)
Science Quiz 
HSS:10 AM
UP  :11 AM 
HS  : 12 Noon
Talent Search exam :10 AM 
 -----------------------------------------------


13 /11 /2014
Venue  N S S HSS Kidangoor
Science Drama 10AM

------------------------------------------------------------------
14 / 11 / 2014 
Science Exhibition & Évaluation :10 AM        (  UP ,HS & HSS )
NSS HSS 
LP :Aided U P S (near Kidangoor temple)
Category: 0 comments