ന്യൂസ് ഫ്ലാഷ്

--
--

KALOLSAVAM 2015 -16 RESULTS

Category: 1 comments

കലോത്സവം 2015-16

Category: 0 comments

Sasthrolsavam 2015 Results


Science Fair


Mathmatics FairWork Experience


 IT Fest  
Results 
Overall
Category: 1 comments

ശാസ്ത്ര നാടകത്തിനുള്ള മാര്‍ഗ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍

ഹൈസ്കൂള്‍ വിഭാഗത്തിനായി നടത്തുന്ന ശാസ്ത്ര നാടക മത്സരത്തിനുള്ള ഓണ്‍ലൈന്‍ രെജിസ്ട്രേഷന്‍ ആരംഭിച്ചു. എത്രയും പെട്ടന്ന് പങ്കെടുക്കുന്ന ടീമുകള്‍ രെജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യുക.

Website link: http://schoolsasthrolsavam.in/sciencedrama2015
User Name  & Paassword  school code
please enter the details of the participants
ശാസ്ത്ര നാടകത്തിനുള്ള മാര്‍ഗ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

Category: 0 comments

Science Seminar Compatition 2015-16


Subject For the Seminar companion
"Harnessing Light; possibilities and difficulties "
"പ്രകാശത്തിന്റെ കരുതലോടെയുള്ള ഉപയോഗം - സാധ്യതകളും പരിമിതികളും"
Date : 13-08-2015 (Thu)
Time :"10.00 AM
Venue : St.Mary's High School (Girls) Kuravilangad
More Details

​It is recommenced to use your own lap tops for presenting slides to avoid font and other formatting problems.
Category: 0 comments