ന്യൂസ് ഫ്ലാഷ്

--
--

ശാസ്ത്ര നാടകത്തിനുള്ള മാര്‍ഗ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍

ഹൈസ്കൂള്‍ വിഭാഗത്തിനായി നടത്തുന്ന ശാസ്ത്ര നാടക മത്സരത്തിനുള്ള ഓണ്‍ലൈന്‍ രെജിസ്ട്രേഷന്‍ ആരംഭിച്ചു. എത്രയും പെട്ടന്ന് പങ്കെടുക്കുന്ന ടീമുകള്‍ രെജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യുക.

Website link: http://schoolsasthrolsavam.in/sciencedrama2015
User Name  & Paassword  school code
please enter the details of the participants
ശാസ്ത്ര നാടകത്തിനുള്ള മാര്‍ഗ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

Category: 0 comments

0 comments:

Post a Comment