ന്യൂസ് ഫ്ലാഷ്

--
--

ഊര്‍ജോത്സവം 2016 മത്സരഫലങ്ങള്‍

ഊര്‍ജോത്സവം 2016 മത്സരഫലങ്ങള്‍

Category: 1 comments

1 comments:

Enquire Kerala said...

2012 മുതൽ പലവിധ തൊഴിലാളികളുടെ വിവരങ്ങൾ സൗജന്യമായി നൽകി വരുന്ന www.enquirekerala.com ലൂടെ ഇനി മുതൽ "Quote Request" ചെയ്ത് TV ,വാഷിംഗ് മെഷീൻ, ഫ്രിഡ്ജ്, A/C , കാർ മുതലായ ഉല്പന്നങ്ങളോ നിർമ്മാണ സാമഗ്രികളോ പല കടകളിൽ കയറി ഇറങ്ങാതെ വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിലയിൽ വാങ്ങാവുന്നതാണ്. കൂടാതെ, പെയിന്റിംഗ്, പ്ലംബിംഗ്,ഇലക്ട്രിക്കൽ ജോലികൾ, കമ്പ്യൂട്ടർ റിപ്പയർ തുടങ്ങിയ ജോലികൾക്കും/ സേവനങ്ങൾക്കും "Quote request" ചെയ്യാവുന്നതാണ്.മറ്റു ഉപഭോക്താക്കൾ നൽകിയിരിക്കുന്ന ബിസിനസ് വിലയിരുത്തലുകൾക്ക്/റിവ്യൂവിന് അനുസൃതമായി ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വട്ടേഷനുകളിൽ നിന്നും ഏറ്റവും മികച്ചത് തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്.

സൈറ്റ് ഉപയോക്താക്കളുടെ പദവിക്കനുസരിച്ചു് Jobseeker, Homeowner അല്ലെങ്കിൽ Business owner എന്നെ മൂന്ന്‌ വിഭാഗങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

തൊഴിലന്വേഷകർക്ക് തങ്ങളുടെ തൊഴിൽ വൈദഗ്ധ്യത്തിനനുസരിച്ചു പ്രൊഫൈൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും ,ബയോഡാറ്റയും ,കവർ ലെറ്ററും അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനും വെബ്‌സൈറ്റിൽ സൗകര്യമുണ്ട്.

വീട്ടുടമസ്ഥർക്കു പ്ലംബിംഗ്, ഇലക്ട്രിക്കൽ വോർക്സ് മുതലായ ഏതു ജോലിക്കും, TV,ഫ്രിഡ്ജ് , A/C മുതലായ ഉല്പന്നങ്ങൾക്കും ക്വട്ടേഷൻ ക്ഷണിക്കാവുന്നതാണ്.

ബിസിനസ് ഉടമസ്ഥർക്ക് ഉല്പന്നങ്ങൾക്കും സേവനങ്ങൾക്കും മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ക്വട്ടേഷൻ സമർപ്പിക്കാനും ,തങ്ങളുടെ ബിസിനസ് സൗജന്യമായി വെബ്‌സൈറ്റിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാനും www .enquirekerala.com ൽ സാധിക്കുന്നു. ബിസിനെസ്സുകൾക്കു തങ്ങളുടെ സ്ഥിരവും അല്ലാത്തതുമായ ജോലി ഒഴിവുകൾ www.enquirekerala.com ൽ പരസ്യപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്.
മേൽപ്പറഞ്ഞ സേവനങ്ങൾ സൗജന്യമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഇന്ന് തന്നെ www.enquirekerala.com ൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യൂ.
Post a Comment