ന്യൂസ് ഫ്ലാഷ്

--
--

ശാസ്‌ത്രോത്സവം 2017 റിസല്‍റ്റുകള്‍


  1. പ്രവൃത്തിപരിചയമേള    Results   OverAll
  2. ഗണിതശാസ്ത്രമേള        Results   OverAll
  3. ശാസ്ത്രമേള                Results   OverAll
  4. സാമൂഹ്യശാസ്ത്രമേള      Results   OverAll
  5. ഐ.ടി. മേള             Results   OverAll
Category: 3 comments

3 comments:

Bijoy Kurian said...

Science social science mela result eppol publish cheyyum

Bijoy Kurian said...

Science social science mela result eppol publish cheyyum

Anonymous said...

St.Michaels HSS Kaduthuruthy ✌��

Post a Comment